Statut Fundacji

Statut Fundacji Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja została ustanowiona przez Annę Milewską – Zawada zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie Marcina Łaskiego w dniu 4 lutego 2011 roku.
 2. Fundacja Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady, zwana dalej „Fundacją” działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister.

CELE FUNDACJI I SPOSOBY RELIZACJI CELÓW

§ 5

Celem Fundacji jest:

 1. Stworzenie muzeum im. Andrzeja Zawady upamiętniające wybitnego himalaistę Andrzeja Zawadę (inicjatora i światowego orędownika himalaizmu zimowego) inicjatora polskiej idei himalaizmu zimowego oraz propagatora polskiego alpinizmu na forum międzynarodowym, ponadto prezentujące historię polskiego alpinizmu i himalaizmu, a w szczególności Złotą Erę himalaizmu polskiego w latach 1975-1996.
 2. Szerzenie wiedzy o osiągnięciach, postawach życiowych i sportowych himalaistów, którzy zginęli w górach wysokich.
 3. Upamiętnienie sylwetek i poczynań działaczy alpinizmu i himalaizmu polskiego.
 4. Wspieranie środowiska podróżników, taterników, alpinistów, himalaistów.
 5. Prezentacja działań bieżących średniego i młodego pokolenia wspinaczy górskich.
 6. Działania służące upowszechnieniu wiedzy o wspinaczce górskiej.
 7. Działania informacyjne w zakresie bezpiecznej eksploracji górskiej.
 8. Działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 9. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 10. Działalność na rzecz nauki, oświaty, edukacji i wychowania.
 11. Działalność na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.
 12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 13. Opieka nad zabytkami.
 14. Działalność charytatywna i dobroczynność.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie muzeum im. Andrzeja Zawady oraz Centrum Górskiego.
 2. Organizowanie spotkań środowiska podróżników, taterników, alpinistów, himalaistów.
 3. Działalność wystawienniczą, informacyjną i wydawniczą.
 4. Organizowanie pokazów filmów, w szczególności o tematyce podróżniczej i górskiej.
 5. Organizacja konkursów i wystaw fotograficznych w zakresie fotografii podróżniczej ze szczególnym naciskiem na tematykę górską.
 6. Działalność profilaktyczna, informacyjna i promocyjna w zakresie bezpiecznej eksploracji górskiej.
 7. Sporządzanie raportów, opinii i analiz oraz badania naukowe.
 8. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i doradczej.
 9. Tworzenie i realizowanie programów społecznych i kulturalnych.
 10. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 11. Prowadzenie lub wspieranie prowadzenia instytucji, ośrodków lub inicjatyw społecznych o celach zgodnych z celami Fundacji.
 12. Organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań.
 13. Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 14. Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie lub zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 15. Organizację i wspieranie inicjatyw oświatowych i wychowawczych kierowanych do młodzieży, związanych z poznaniem i eksploracją rejonów górskich.
 16. Pomoc materialną osobom, które swoimi osiągnięciami przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i popularyzacji w Polsce i na świecie działań związanych z poznaniem i eksploracją rejonów górskich.

§ 7

Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:

 1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 2. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 4. działalności charytatywnej
 5. ochrony i promocji zdrowia

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Fundusz założycielski w kwocie 2500zł ( dwa i pół tysiąca złotych ), z czego 1000zł ( jeden tysiąc złotych ) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z :
  • funduszu założycielskiego,
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji i subwencji osób prawnych,
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • dochodów z majątku fundacji,
  • odsetek bankowych,
  • dochodów z działalności gospodarczej.
 4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 9

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się od 4 do 9 członków powołanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Rada Fundacji powołuje Prezesa i V-ce Prezesa Zarządu.
 5. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  4. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.
 6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów ; w razie równej liczy głosów decyduje glos Prezesa Zarządu.
 7. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają co najmniej dwaj Członkowie Zarządu Fundacji w tym Prezes lub Wiceprezes.
 8. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  2. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
  3. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
  4. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.
 9. Rada Fundacji może powierzyć poszczególnym Członkom Zarządu określone obowiązki. Zakres i rodzaj obowiązków, jaki może być powierzony poszczególnym Członkom Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji.
 10. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

RADA FUNDACJI

§ 10

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 2 do 9 członków i jest wybierana na 4 letnią kadencję.
 3. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady, którzy kierują jej pracami.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 8. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
  1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa,
  5. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
  7. podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 9. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,zgłoszony na piśmie.
 10. Rada Fundacji pojmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 11. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 12. Nadzwyczajne Posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 13. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 14. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

ZMIANA STATUTU

§ 11

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 12

 1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może prowadzić ona działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statusowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  1. wydawanie książek i periodyków oraz pozostałą działalność wydawniczą, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
  2. działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  3. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  4. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  5. działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
  6. edukacji,
  7. prowadzenia biblioteki, archiwum, muzeum oraz innej działalności kulturalnej,
  8. prowadzenia badań naukowych,
  9. działalność związana ze sportem,
  10. prowadzenia obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i klubów sportowych,
  11. działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  12. działalności kulturalnej,
  13. reklama.
 4. Dochody osiągane z działalności, o której mowa w pkt 3 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 13

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.