Konspekt Słownika Geofizycznego (1955)

Celem „Słownika Geofizycznego” jest alfabetyczne podanie spisu najważniejszych definicji, nazw i pojęć geofizycznych oraz ich wyjaśnienie zgodnie ze współczesnym stanem geofizyki. Słownik ten przeznaczony jest dla geologów, geofizyków, geografów i innych specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki, spotykających w swojej pracy zagadnienia geofizyczne. W projektowanym słowniku winni oni znaleźć szybką, przystępną i możliwie ścisłą informację dotyczącą napotkanych terminów czy pojęć geofizycznych. Z tego powodu dane te muszą mieć przede wszystkim charakter dydaktyczno-objaśniający. W słowniku podane zostaną jedynie rzeczy najważniejsze, z uwzględnieniem potrzeb nauk geologicznych. W związku z tym ostatnim uwzględnione zostaną tylko działy geofizyki obejmujące skorupę ziemi i jej wnętrze, a pominięte takie jak fizyka atmosfery (meteorologia), oceanografia, promieniowanie kosmiczne.

Z zakresu fizyki skorupy i wnętrza ziemi słownik obejmie geodezję fizyczną i matematyczną, grawimetrię, sejsmologię, geotermikę, magnetyzm i elektryczność ziemską. Z geofizyki stosowanej natomiast: magnetykę, sejsmikę, elektrykę, karotaż geofizyczny i geoanalitykę. Do działów tych zostaną podane terminy z zakresu teorii dotyczące budowy i działania przyrządów, prowadzenia pomiarów i ich interpretacji.

Ze względu na ogólnie matematyczno-fizyczny charakter geofizyki, muszą być również umieszczone objaśnienia terminów z tych nauk, którymi w sposób zasadniczy posługuje się geofizyka. Słownik ponadto zawierałby rysunki i wykresy konieczne do poglądowego wyjaśnienia niektórych definicji czy opisów,

Objętość słownika to : 14 arkuszy, około 2000 haseł i 100 rysunków.